UPDATE 17.05.2022

place UPDATE 17.05.2022
May 17, 2022 12:54 pm

Obligația racordării la rețeaua de canalizare

Conform legii 241/2006 cu modificările și completările ulterioare privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cetățenii au obligația de a racorda imobilele la sistemul public de canalizare:

  • Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate.
  • Persoanele fizice şi juridice au obligaţia utilizării unor sisteme individuale adecvate sau alte sisteme corespunzătoare care pot asigura acelaşi nivel de protecţie a mediului, exclusiv în situaţia în care instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.
  • Se interzice evacuarea directă a apelor uzate neepurate din sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare ape uzate, în apele de suprafaţă, apele subterane sau pe terenuri, fără asigurarea epurării corespunzătoare a acestora, astfel încât să fie respectate limitele indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare.

Racordarea la rețeaua publică de canalizare se execută doar în baza avizului definitiv emis de către Operator, la solicitarea cetățenilor. Informații despre procedura de obținere a avizelor de racordare la sistem aici

Conform angajamentelor asumate de România cu ocazia semnării Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, toți locuitorii din așezările mai mari de 2000 locuitori echivalenți trebuie să aibă acces la o infrastructură sigură de colectare, evacuare și epurare a apelor uzate. Obiectivul principal al măsurii (Directia 91/271/CEE) îl reprezintă protejarea mediului împotriva efectelor produse de evacuarea apelor uzate urbane insuficient epurate și a apelor uzate industriale biodegradabile.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de către Garda Națională de Mediu. De asemenea, nerespectarea măsurilor privind conformarea la standardele de mediu ale Uniunii Europene conduce la declanşarea procedurii de infringement, ceea ce înseamnă că țara noastră va fi obligată la plata unor penalităţi zilnice în valoare de sute de mii de euro şi riscă returnarea fondurilor europene primite pentru construirea sistemelor de canalizare.

Realizarea de branșamente și racorduri de canalizare fără avizul operatorului este considerată clandestină și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.

Noutati