Facturare

Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie titlu executoriu. Prin urmare, pentru recuperarea creanțelor, Operatorul poate trece direct la executarea silită a utilizatorilor rău-platnici, prin intermediul unui executor judecătoresc, cu încuviințarea Instanței de Judecată.

Facturarea se efectuează lunar în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective consumate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. Tarifele aflate în vigoare la această dată pot fi consultate aici.

Factura pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite cel mai tarziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată, potrivit prevederilor legale.

Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor. Data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură.

Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întarziere, după cum urmează: penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor, penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței; valoarea totala a penalităților nu poate depăsi cuantumul debitului.

Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu își achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranșarea de la rețelele publice de distribuție a apei ori de la rețelele publice de canalizare.