Avize

Reguli privind branșarea/racordarea la sistemele publice de apă-canalizare

Ce este branșamentul?

Partea din sistemul public de alimentare cu apă care asigură legătura între reţeaua publică de distribuţie şi instalatia interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin sistemului public de alimentare cu apă, indiferent de modul de finantare al realizării acestuia.

Ce este racordul?

Partea din sistemul public de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine sistemului public de canalizare, indiferent de modul de finantare al realizării acestuia.

Ce este avizul de principiu?

Este documentul scris, emis de Apă Ilfov, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire si cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat.


Ce este avizul definitiv de branşare/ racordare?

Este documentul scris, emis de Apă Ilfov, prin care se insusesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie, în baza documentatiei depuse de solicitant.


Limita de responsabilitate:

Ultima componentă a sistemului public de alimentare a apei potabile este contorul de branşament. Ultima componentă a sistemului public de canalizare este căminul de racord.  

Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare dintr-un imobil aparţin proprietarului acestuia. Responsabilitatea întreţinerii şi reparaţiei instalaţiilor interioare revine proprietarului imobilului. Apă Ilfov nu intervine în instalaţiile interioare ale imobilelor şi nici în relaţiile dintre beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare care au acelaşi branşament, respectiv racord.


Etapele realizării branşamentului/ racordului:

Branşarea / racordarea la sistemul public de alimentare cu apă potabilă, respectiv la sistemul public de canalizare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1.Solicitare – emitere aviz de principiu;

Pentru obţinerea avizului de principiu este necesară depunerea următoarelor documente la punctele de lucru locale ale localitatilor aflate în aria de operare Apă Ilfov:

 • Cerere – emitere aviz de principiu, completata pe modelul Apa Ilfov,
 • Copie BI/CI pentru persoane fizice
 • Copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului pentru persoane juridice
 • Copie act proprietate/ copie act închiriere/ hotărâre judecătorească de constituire a Asociaţiei de proprietari
 • Copii planuri cadastrale, scara 1:500 şi 1:2000 cu  încadrarea  în zona a proprietatii
 • Copie după dovada plății
 • Împuternicire persoana juridica

Notă: avizul de principiu favorabil nu oferă drept pentru execuția lucrării!

2. Solicitare – emitere aviz definitiv de branşare/ racordare şi proiect. Pentru obţinerea avizului definitiv este necesară depunerea următoarelor documente la punctele de lucru locale ale localitatilor aflate în aria de operare Apă Ilfov:

 • Cerere – pentru intocmire proiect si emitere aviz definitiv branşare / racordare, completată pe modelul Apă Ilfov
 • Planul reţelelor interioare și breviarul de calcul al necesarului de debit de apa potabila (solicitant persoana juridica,institutie publica)  respectiv proiectul retelelor apa / canalizare in cazul  condominiului (blocuri, ansambluri de locuinte amplasate pe drumuri de servitute) cu viza unui verificator de specialitate in vederea aprobarii de catre Apa Ilfov
 • Planul instalatiilor interioare cu lista obiectelor sanitare si a altor instalatii alimentate cu apa (sau confirmarea datelor din nota de constatare, daca nu au aparut modificari),  (pentru persoane fizice)
 • Certificatul de urbanism 
 • Dovada achitării contravalorii avizului definitiv si a serviciilor de proiectare
 • Imputernicire persoana juridica

3. Execuţia lucrării de branşament / racord. Execuția lucrării se poate face fie cu Apă Ilfov, fie în regie proprie, cu firmă sau persoană autorizată, în toate cazurile în baza unui proiect și a unei schițe de montaj puse la dispoziție de către Operator.

4. Recepţia lucrării branşamentului / racordului si intocmirea procesului verbal de receptie.

5. Semnarea contractului de furnizare servicii de alimentare cu apă / de canalizare.

6. Montarea buclei de măsură. Procurarea şi montarea buclei de măsură în căminul de branşament, a piesei de branșare și a clapetului antiretur este realizată exclusiv de Apă Ilfov, în urma depunerii solicitării şi achitării contravalorii aferente. Operatorul realizează, de asemenea, punerea în funcţiune a branşamentului/ racordului, sigilarea apometrului/ debitmetrului, întocmirea procesului verbal de punere în functiune și a procesului verbal de montare / sigilare a apometrului / debitmetrului, dată la care intră în vigoare contractul de furnizare servicii de alimentare cu apă /de canalizare.

Important! În situatia în care executia lucrării de branşament/ racord se va realiza de către o firmă specializată sau în regie proprie pe baza proiectului pus la dispozitie de Apă Ilfov, executantul lucrării are obligativitatea sa solicite prezenţa Operatorului înainte de acoperirea lucrării de execuţie branşament / racord, în vederea verificării respectării proiectului și a lucrărilor ascunse, precum și la momentul conectării la rețeaua publică, în baza carora se va întocmi un proces verbal de recepție a lucrării, care stă la baza semnării contractului de furnizare.                                                                                                                                 

Dacă Apă Ilfov constată că nu au fost respectate prevederile proiectului, va solicita remedierea execuției și nu va admite conectarea la sistemele publice de apă și/sau de canalizare și punerea în funcțiune a branșamentului/racordului.

Branșarea utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, la reţelele publice de alimentare cu apă și de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de Operator, la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie. Realizarea de branşamente de apă si de canal fără avizul definitiv al Operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

AVIZUL DE AMPLASAMENT

Avizul de amplasament se eliberează tuturor persoanelor fizice şi juridice care, potrivit legii, trebuie să obţină autorizaţii de construire de la organele teritoriale cu atribuţii în acest sens.
În vederea obţinerii avizului de amplasament, solicitantul va depune la sediile locale ale Apă Ilfov un dosar care să conțină:

 • Cerere pentru intocmire proiect si emitere aviz definitiv branşare / racordare, completată pe modelul Apă Ilfov
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie act de proprietate /detinere spatiu
 • Copie CI / BI – pentru persoane fizice
 • Copie dupa certificatul de inregistrare la Reg. Comertului – pentru persoane juridice
 • Imputernicire persoane juridice;
 • 2 exemplare – plan de incadrare in zona scara 1:2000;
 • 2 exemplare – plan de situatie scara 1: 500
 • Copie dupa dovada plății