Termeni si conditii

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de Apa-Canal Ilfov S.A.


Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată de Apa-Canal Ilfov S.A. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor.

Aceste date furnizate sunt strict confidențiale. Societatea S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict în uzul relației comerciale dintre client şi S.C. Apa-Canal Ilfov.

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. are dreptul sa distribuie aceste informatii despre tine catre colaboratorii sai, care pot folosi informatia in aceleasi scopuri ca şi  S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul din Bucuresti, Calea Bucureștilor, nr.222C, Otopeni, Ilfov. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Numărul de înregistrare al S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal este 31452.

În cazul în care au intervenit modificări în datele contractuale (schimbarea titularului, a adresei de corespondenţă, a numărului de persoane din imobil sau a suprafeţei imobilului), aveţi obligaţia să ni le aduceți la cunoștință, pentru a nu influența prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și/sau canalizare.

Actualizarea datelor contractuale vă asigură furnizarea serviciilor în cele mai bune condiţii

According to Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, as amended and the Law. 506/2004 concerning the processing of personal data and privacy in the electronic communications sector. S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. It is required to manage safely and only for specified purposes, the personal data you provide about yourself, a family member or another person.

  S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. Your personal data processed by automated means and manuals for service invoices, collection of receivables related and resolving your inquiries about the work done by Ilfov SA Apa-Canal.


Your details are needed service invoices, collection of receivables related and resolving your inquiries about the work done by Ilfov SA Apa-Canal Your refusal makes it impossible to provide services.

The data provided is strictly confidential. The company SC Apa-Canal Ilfov S.A. undertakes before its clients not to provide this data to third persons or companies and use them strictly business relationship between client and use SC Apa-Canal Ilfov.

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. It has the right to share this information about you to colleagues who may use it for the same purposes as SC Apa-Canal Ilfov S.A. Your data may be transferred abroad.Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

According to Law no. 677/2001, you have the right to access and modify the data, the right not to be subjected to an individual decision and the right to appeal to justice. Also, you have the right to object to the processing of your personal data and request deletion of data. To exercise these rights, you may submit a written, dated and signed at the headquarters in Ilfov State, Road Bucurestilor, 222C, Otopeni. We also recognize the right to appeal to justice.

The registration number of S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. Register of personal data controllers is 31452.

Where changes have occurred in the data contract (the change in ownership, address for correspondence, the number of people in real estate or real estate area), you have an obligation to us bring to their attention, not to influence the service water supply supply and / or sewage.

Updating contractual provision ensures the best conditions.

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, vor deveni aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – în continuare „GDPR”). GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene și înlocuiește Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

Acest regulament vă privește și pe dvs. deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, astfel încât vă rugăm să citiți acest mesaj până la final pentru a putea lua acum o decizie informată în ceea ce privește notificările și comunicările viitoare dintre SC APĂ CANAL ILFOV S.A  (denumită în continuare „ APĂ ILFOV”) și dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental al omului, prevăzut în art. 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 16 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

APĂ ILFOV cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Din acest motiv, este important pentru noi, în calitate de operator de date cu caracter personal, să vă furnizam, într-o manieră integrată și practică, informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate.  

Care sunt noile prevederi ale GDPR?

 • dreptul de a fi uitat – aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare); de asemenea, puteți solicita ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – există mai multă libertate de alegere; se poate opta pentru transmiterea de date la un alt partener;
 • prevederi specifice referitoare la minori; APĂ ILFOV nu urmărește în activitățile sale prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor; orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii.

Ce date cu caracter personal deținem?

Apă Ilfov deține următoarele date personale pe care ni le-ați furnizat cu ocazia încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de apă și de canalizare: nume, prenume, domiciliu, adresă de corespondență, CNP, serie și număr act de identitate, număr telefon, adresă de e-mail, semnătură.

Scopul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • derularea relațiilor contractuale în vederea prestării serviciilorde apă și/sau de canalizare. transmiterea diferitelor informări legate de activitatea dvs. ca utilizator al serviciului de apă și/sau canalizare.
 • întocmirea facturilor fiscale,
 • prelucrarea în condițiile solicitărilor autorităților statului, conform legislației în vigoare.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție, cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

De asemenea, vă informăm că APĂ ILFOV poate să dețină filmări în care să apăreți și dumneavoastră, din incinta punctelor de lucru ale societății, utilizarea sistemului video fiind necesară în special în vederea controlului de securitate şi pază scopul fiind doar de securitate atat a angajatilor, cat si a clientilorAPĂ ILFOV. Subliniem că acestă activitate este necesară întrucât ale mijloacele convenţionale care pot fi aplicate sunt considerabil mai puţin eficiente în realizarea obiectivelor menţionate, conform analizei de risc efectuată la fiecare punct de lucru al societății.

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date personale?

 •  6 alin. 1 lit. b) din GDPR: „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” și/sau
 •  6 alin. 1 lit. c) din GDPR: „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” incluzând, dar fără a ne limita la prevederileLegii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ANRSC nr. 90 din 20 martie 2007, pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; Ordinului ANRSC nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobareaRegulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, și/sau
 •  6 alin. 1 lit. f) din GDPR: „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator” și/sau
 •  9 alin. (2) lit. j) din GDPR: „prelucrarea este necesară (…) în scopuri de cercetare științifică (…), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern”.

Care este termenul de prelucrare a acestor date personale?

Subliniem că toate aceste date personale ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Având în vedere importanța lor și necesitatea constituirii evidențelor utilizatorilor serviciilor de apă și/sau canalizare, aceste date vor fi stocate pe perioadă nedeterminată.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Apa Ilfov poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • furnizorilor cu care a încheiat contracte de prestări servicii specifice pentru buna funcționare a sistemelor informatice.
 • furnizorilor cu care a încheiat contracte de prestări servicii specifice pentru efectuarea unor servicii in interesul operatorului (incluzând, dar fără a ne limita la societăți de avocatură, societăți de recuperare a creanțelor, executori judecătorești etc. )
 • anumitor autorități publice (incluzând, dar fără a ne limita la: poliție, instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ce drepturi aveți?

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de GDPR: 

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de GDPR pentru persoana vizată şi condițiile în care pot fi exercitate;
 • Dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • Dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment din motive întemeiate şi legitime legate de situații particulare, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obține retragerea, anularea sau evaluarea oricărei decizii, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră, adoptate inclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal efectuate prin mijloace automate;
 • Dreptul de a contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, cu o notificare, la adresa electronică dpo@acilfov.ro;
 • Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere– Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: pentru apărarea drepturilor garantate de GDPR şi pe care le considerați a fi fost încălcate de către APĂ ILFOV.

Vă semnalăm totodată faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre GDPR și drepturile dumneavoastră, o puteți face accesând site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.

De asemenea, vă informăm că APĂ ILFOV nu promovează SPAM-ul, iar orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date, a instituției noastre.

În speranța că toate aceste informații v-au fost de folos, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații suplimentare pe care le-ați considera de cuviință.

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88