Despre

Companie. Misiune. Viziune. Valori

Grijă pentru apă. Respect pentru tine

Începând cu anul 2009, Apă Ilfov este Operatorul Regional al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Ilfov, prin asocierea a opt localităţi şi Consiliul Judeţean Ilfov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Ilfov.

În prezent, Apă Ilfov este Operator Regional al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în 22 localităţi din Judeţul Ilfov, respectiv Pantelimon, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domneşti, Brăneşti, Cernica, Dobroeşti, Baloteşti, Ciolpani, Glina, Tunari, Mogoșoaia, Măgurele, Jilava, Clinceni, Moara Vlăsiei, Grădiștea, Periș, Dragomirești Vale, Vidra și Snagov.

Operatorul este constituit sub forma unei societăți comerciale, cu capital integral de stat, provenit din bugetul Unităților Administrativ Teritoriale membre ADIA – Ilfov.

MISIUNE

Compania are rolul de a asigura atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități aferente acestora, cât și de a implementa programe de investiții publice de interes regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din judeţul Ilfov.

În calitate de Operator Regional al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, Apă Ilfov pune accent pe îmbunătățirea infrastructurii de mediu reprezentată de infrastructura publică de alimentare cu apă și canalizare: stații de tratare, aducțiuni, rețele de distribuție a apei potabile, stații de pompare, branşamente la consumatori, rețele de canalizare, stații de pompare ape uzate, racorduri la consumatori, stații de epurare ape uzate – proiectate şi construite conform cerinţelor de calitate impuse de Uniunea Europeană.

Proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană

În perioada 2011 – 2015, Operatorul Regional Apă Ilfov a implementat proiectul de investiții „Reabilitarea şi Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Județul Ilfov”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU Axa Prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

În perioada 2014-2020, Apă Ilfov va implementa Programul Operațional Infrastructură Mare, proiect ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi rurale până în 2018 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă și apă uzată.

Prin implementarea POIM vom asigura accesul a peste 200 mii locuitori din aria noastră de operare la un sistem public de alimentare cu apă potabiă și de canalizare și vom raspunde astfel modului accelerat  în care se dezvoltă județul, precum și provocărilor acestuia.

VIZIUNE

Avem convingerea că investițiile realizate în scopul reabilitării și modernizării infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Ilfov vor contribui substanțial la sănătatea populatiei si la protejarea mediului inconjurator, la dezvoltarea durabilă a comunităților și la combaterea sărăciei, prin asigurarea unor condiţii de viață decente.

OBIECTIVE ACTIVITATE

Apă Ilfov își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv și cu prevederile legale în vigoare, în scopul realizării obiectivului de activitate și a îndeplinirii atribuțiilor stabilite în sarcina sa.

Obiectul de activitate al Operatorului Regional este operarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a cărui gestiune i-a fost delegată conform Contractului de Delegare, în aria delegării, respectiv în aria de competență teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov. 
Operatorul Regional își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale membre ale Asociației.

Potrivit Actului Constitutiv al Apă Ilfov domeniul principal de activitate îl constituie “captarea, tratarea și distribuția apei.”- Cod CAEN 3600


Obiective principale:

Obiectivul 1: realizarea conformității cu perioada de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane în județul Ilfov.

Obiectivul 2: realizarea conformității cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004).

Obiectivul 3: îmbunătățirea performanțelor operatorului regional al județului pentru asigurarea viabilității financiare și operaționale a acestuia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și de canalizare ale județului.


Obiective conexe:

Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la tarife acceptabile/ suportabile

Imbunătăţirea calităţii cursurilor de apă

Imbunătăţirea nivelului gestiunii nămolului pentru staţiile de epurare

Crearea unei structuri moderne şi eficiente de gestiune a apei.

Captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane

Tratarea apei brute

Transportul apei potabile și/sau industriale

Distribuția apei potabile și/sau industriale

Colectarea, transportul și evecuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare

Epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar

Colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea functionalității acestora

Evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor si a altor deseuri similare

Evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localitățilorMisiune. Viziune. Valori

Grijă pentru apă. Respect pentru tine

Grijă pentru apă. Respect pentru tine

Continuitatea furnizării

unor servicii de calitate pentru un număr cât mai mare de locuitori, astfel încât toate comunitățile pe care le deservim să aibă acces integral la o infrastructură sigură de alimentare cu apă potabilă și de preluare a apelor uzate menajere.

Orientare către clienți

Orientare deschisă către clienți prin construirea unor relații eficiente, oferirea unor servicii de calitate, respectând în egală măsură reglementările legislative.

Angajament responsabil

Membrii echipei Apă Ilfov sunt devotați în ceea ce privește angajamentul față de clienți și depunem toate eforturile pentru imbunătățirea constantă a serviciilor oferite.

Dezvoltare durabilă

“Este cea care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile lor nevoi”.