Contractare apă-canalizare

Furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract, care poate fi individual sau colectiv.

Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi: operatori economici; instituţii publice, utilizatori casnici individuali, persoane fizice; utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.

Contractarea utilizatorilor INDIVIDUALI:

Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.

Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator. (extras din legea 241/2006 actualizată).

Pentru a încheia un contract cu Apă Ilfov, se vor transmite la adresa de e-mail contact@acilfov.ro următoarele documente:

Persoane fizice:

 • Cerere tip incheiere contract
 • Cartea de identitate
 • Actul de proprietate sau un alt act care atestă dreptul de folosinta al imobilului unde sunt furnizate serviciile
 • Acordul notarial al proprietarului, în cazul în care contractul este semnat de o persoană care nu este proprietarul de drept al imobilului
 • Declarație notarială a celorlalti coproprietari, în cazul în care imobilul este deținut de mai mulți proprietari
 • Adeverintă eliberată de Primărie, în cazul în care beneficiarul nu poate prezenta niciun document care să ateste dreptul de proprietate al imobilului, însoțită de declarația pe proprie răspundere
 • Acordul de prelucrare date cu caracter personal

Persoane juridice:

 • Cerere tip incheiere contract
 • Certificat înregistrare fiscală
 • Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului
 • Certificat constatator
 • Hotărâre Judecătorească de inființare a firmei/Asociației de Proprietari

Model contract pentru utilizatorii individuali:

Contractarea utilizatorillor COLECTIVI:

În vederea trecerii la încheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.

În condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală, se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanţă care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă;

 b) în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi tip de contor;

c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă cu citire la distanţă montate în toate proprietăţile individuale se predau operatorului.

În condominiile cu sistem de distribuţie orizontală a apei reci este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) contorul de apă aferent proprietăţii individuale este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;

b) în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, pe lângă condiţiile de la lit. a), utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individuală; în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi tip de contor care este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual de apă caldă şi se verifică metrologic la scadenţă;

c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă aferente proprietăţilor individuale şi, după caz, pentru contoarele de apă caldă cu citire la distanţă montate în proprietăţile individuale se predau operatorului.

Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu, contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare.

Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu se încheie cu operatorul, iar contractul încheiat cu asociaţia de proprietari/locatari încetează de drept numai după achitarea la zi de către utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate operatorului (extras din legea 241/2006 actualizată)

Convenție de preluare în facturare individuală:

Operatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale în baza metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului, elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

Convenţiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiţii cumulative: în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, la nivelul întregului imobil/asociaţiei și cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului aprobat de ANRSC (extras din legea 241/2006 actualizată).

Model acord și convenție de preluare în facturare individuală: