Contractare apă-canalizare

Furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract, care poate fi individual sau colectiv.

Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi: persoane fizice, utilizatori casnici individuali, operatori economici, instituţii publice, utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.

Contractarea utilizatorilor INDIVIDUALI:

Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.

Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator. (extras din legea 241/2006 actualizată).

Pentru a încheia un contract cu Apă Ilfov, se vor transmite la adresa de e-mail contact@acilfov.ro următoarele documente:

Persoane fizice:

 • Cerere tip incheiere contract
 • Cartea de identitate
 • Actul de proprietate sau un alt act care atestă dreptul de folosinta al imobilului unde sunt furnizate serviciile
 • Acordul notarial al proprietarului, în cazul în care contractul este semnat de o persoană care nu este proprietarul de drept al imobilului
 • Declarație notarială a celorlalti coproprietari, în cazul în care imobilul este deținut de mai mulți proprietari
 • Adeverintă eliberată de Primărie, în cazul în care beneficiarul nu poate prezenta niciun document care să ateste dreptul de proprietate al imobilului, însoțită de declarația pe proprie răspundere
 • Acordul de prelucrare date cu caracter personal

Persoane juridice si Asociatii de Proprietari:

 • Cerere tip incheiere contract
 • Certificat înregistrare fiscală
 • Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului
 • Certificat constatator
 • Imputernicire/ procură notarială pentru persoana care semnează contractul şi nu este reprezentant legal sau
  proprietar, însoțită de copie carte de identitate
 • Hotărâre Judecătorească de inființare a firmei/Asociației de Proprietari
 • Proces verbal întocmit în urma ultimei Adunări Generale a proprietarilor

Preluarea in facturare individuala a utilizatorilor din condominii:

Facturarea individuala a proprietarilor din condominii (blocuri sau ansambluri rezidentiale) se poate face in  conditiile prevazute de Hotararile ADIA Ilfov privind aprobarea Normelor metodologice de facturare si repartitie pe proprietari individuali a consumului total de apa inregistrat la bransamentul condominiului si a modelului de conventie de facturare individuala.

Preluarea in facturare individuală se poate realiza numai în următoarele condiţii cumulative:

 • există un contract de furnizare la nivel de condominiu incheiat cu asociaţia de proprietari sau cu reprezentantul coproprietarilor din condominiu; contractul cu asociatia de proprietari poate fi si la nivel de scara, daca exista bransament separat pentru acea scara;
 • în toate locurile de consum al apei reci/in toate proprietatile individuale se montează doar contoare cu citire la distanta. Certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă cu citire la distanță montate în toate proprietățile individuale se predau Operatorului;
 • s-au incheiat convenţii individuale cu toti proprietarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie din condominiu, devenind anexe la contractul de furnizare/prestare incheiat intre Operator si Asociatia de Proprietari ori reprezentantul coproprietarilor din condominiu;
 • asociatia de proprietari (coproprietarii din condominiu) a aprobat, tipul si clasa de precizie a repartitoarelor, precum si modul de plată a cheltuielilor pe bază de convenţie cu caracter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului încheiat cu operatorul;
 • operatorul considera oportuna si necesara incheierea de conventii individuale si facturarea individuala, evaluand si definind costurile suplimentare ale acestor activitati.

Important de retinut:

 • contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu proprietarii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branșamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, și căminul de racord pentru preluarea la canalizare, contor denumit „contor principal”;
 • inregistrarile contorului principal de pe bransamentul condominiului constituie baza legala pentru facturare, diferenta dintre inregistrarea contorului principal si suma inregistrarilor contoarelor individuale fiind repartizata fiecarei unitati individuale de proprietate, dupa numarul de persoane;
 • sistemele de masura ale proprietatilor individuale au rol de repartitoare de costuri, fiind montate si verificate metrologic la scadenta pe cheltuiala utilizatorului;
 • fiecare coproprietar din condominiu  isi asuma integral consumurile inregistrate de contorul  principal, precum si orice reparatie sau modernizare a retelelor interioare ale condominiului, precum si a mijloacelor de masura individuale, operatorul gestionand exclusiv sistemul public, pana la contorul  principal, inclusiv, montat la limita de proprietate.