Avize

PROCEDURĂ  BRANȘARE / RACORDARE RETELE APĂ-CANALIZARE


Ce este branşamentul?
Partea din sistemul public de alimentare cu apă care asigură legătura între reţeaua publică de distribuţie şi instalatia interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin sistemului public de alimentare cu apa, , indiferent de modul de finantare al realizarii acestuia.

Ce este racordul?
Partea din sistemul public de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine sistemului public de canalizare, indiferent de modul de finantare al realizarii acestuia.
 
Ce este avizul de principiu?
Este documentul scris, emis de SC Apa Canal Ilfov SA, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire si cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat.
 
Ce este avizul definitiv de branşare/ racordare?
Este documentul scris, emis de SC Apa Canal Ilfov SA, prin care se insusesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie, in baza documentatiei depusa de solicitant.
 
Limita de responsabilitate:
Ultima componentă a sistemului public de alimentare a apei potabile este contorul de branşament.
Ultima componentă a sistemului public de canalizare este căminul de racord.
 
Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare dintr-un imobil aparţin proprietarului acestuia. Responsabilitatea întreţinerii şi reparaţiei instalaţiilor interioare revine proprietarului imobilului.
S.C. Apa-Canal Ilfov SA nu intervine în instalaţiile interioare ale imobilelor şi nici în relaţiile dintre beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare care au acelaşi branşament, respectiv racord.
 
Etapele realizării branşamentului/ racordului:
Branşarea / racordarea la sistemul public de alimentare cu apa potabila, respectiv la sistemul public de canalizare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
 
1.Solicitare – emitere aviz de principiu;
2.Solicitare – emitere aviz definitiv de branşare/ racordare şi proiect;
3.Execuţia lucrării de branşament / racord :
   - Cu SC Apa Canal Ilfov SA, situatie in care se va semna un contract de execuţie branşament/ racord
   - Cu altă firmă specializată sau in regie proprie pe baza proiectului pus la dispozitie de SC Apa Canal Ilfov SA.
 
Important!
In situatia in care executia lucrării de branşament / racord se va realiza de catre o firmă specializată sau in regie proprie pe baza proiectului pus la dispozitie de SC Apa Canal Ilfov SA, executantul lucrarii are obligativitatea sa solicite prezenţa SC Apa-Canal Ilfov SA inainte de acoperirea lucrării de execuţie branşament / racord, în vederea verificării respectarii proiectului si a lucrărilor ascunse, precum si la momentul conectarii la reteaua publica, in baza carora se va intocmi un proces verbal de receptie a lucrarii, care sta la baza semnarii contractului de furnizare.
                                                                                                                                 
Daca SC Apa Canal Ilfov SA constata ca nu au fost respectate prevederile proiectului, va solicita remedierea executiei si nu va admite conectarea la sistemele publice de apa si/sau de canalizare si punerea in functiune a bransamentului/racordului.  
Daca SC Apa Canal Ilfov SA nu a fost solicitată sa verifice lucrarile inaintea acoperirii acestora, va sista procedura de bransare/racordare si nu va admite punerea in functiune a bransamentului/racordului.
 
4.Recepţia lucrării branşamentului / racordului si intocmirea procesului verbal de receptie.
5.Semnarea contractului de furnizare servicii de alimentare cu apă / de canalizare.
6.Montarea buclei de măsură ( Procurarea şi montarea buclei de măsură in caminul de branşament este realizată exclusiv de SC Apa Canal Ilfov SA , în urma depunerii solicitării şi achitării contravalorii aferente), punerea în funcţiune a branşamentului/ racordului , sigilarea apometrului / debitmetrului , intocmirea procesului verbal de punere in functiune si a procesului verbal de montare / sigilare a apometrului / debitmetrului, data la care intra în vigoare contractul de furnizare servicii de alimentare cu apă / de canalizare.
 
Important!
Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apa se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.
Realizarea de branşamente de apă fără avizul definitiv al operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.
 
Avizul de principiu poate fi pozitiv sau negativ; în situaţia în care avizul de principiu este negativ, demersul solicitantului se opreşte la această etapă.
 
Avizul de principiu nu da dreptul de executie a lucrarii de bransare/racordare si nu constituie un aviz definitiv. Orice lucrare pe reţelele întreţinute de SC Apa Canal Ilfov SA trebuie sa aibă la bază un aviz definitiv şi un proiect validat de societatea noastră.
 
Pentru a putea solicita emiterea avizului definitiv de branşare / racordare şi a proiectului este necesară obţinerea în prealabil a avizului de principiu pozitiv. 
 
Opţiunea privind alegerea executantului branşamentului/ racordului aparţine solicitantului şi va fi exercitată după obţinerea avizului definitiv şi a proiectului. 
 
Obţinerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism şi a autorizaţiei de construire, sunt realizate de proiectant.
 
Etapele de procurare şi montare a buclei de măsură, precum şi recepţia lucrării sunt realizate de SC Apa Canal Ilfov SA., in baza platii solicitantului. 
 
Instalaţiile interioare trebuie să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament.

2. Avizul de principiu

Avizul de principiu este documentul scris, emis de SC Apa Canal Ilfov SA , eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire si cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat;
Prin avizul de principiu se comunică solicitanţilor daca exista sau nu conditii legale de bransare, respectiv daca exista retele de apa la care solicitantul sa se poata bransa la limita de proprietate a retelelor publice, precizandu-se aceste limite, daca exista disponibil de apa in retele pentru alimentare, precum si alte conditii tehnice minimale de intocmire a proiectului si realizare a bransamentului, de regula componentele standard ale unui bransament, necesitatea vreunei subtraversari etc.
Pentru obţinerea avizului de principiu este necesară depunerea următoarelor documente la Biroul de Avize din cadrul Serviciului Tehnic Apa Ilfov, situat la punctele de lucru locale ale localitatilor aflate in aria de operare Apa Ilfov:
Cerere - emitere aviz de principiu
Copie act proprietate/ copie act închiriere/ hotărâre judecătorească de constituire a Asociaţiei de proprietari;>
Copie BI / CI
Copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau Certificat Înregistrare Fiscală, pentru persoane juridice;
Planurile cadastrale cu reţelele, scara 1:500 (2 copii) şi de încadrare în zonă, scara 1:2000 (1 copie), pe care să fie marcată proprietatea.
Dovada achitării contravalorii Avizul de principiu
 
După analiza documentelor depuse, solicitantul este informat în legătură cu posibilităţile tehnice de branşare/ racordare a imobilului la reţeaua de apă/ canalizare, prin emiterea avizului de principiu.
Dacă avizul de principiu este "pozitiv" se trece la următoarea etapă pentru execuţia branşamentului.
Dacă avizul de principiu este "negativ" demersul solicitantului se opreşte aici. Lipsa de retele de apa/canal pe strada la limita proprietatii solicitantului si / sau imposibilitatea asigurarii calitatii serviciilor sau existenta restantelor la plata (in cazul redimensionarilor si separarilor) determina avizul negativ.

Avizul se eliberează solicitantului sau unui împuternicit al acestuia, cu prezentarea documentului eliberat în acest scop şi însoţit de copia BI/ CI a împuternicitului.

Descarcă cerere aviz de principiu.


3 Avizul definitiv de branşare/ racordare şi proiectul

Avizul definitiv de branşare / racordare este documentul scris, emis de SC Apa Canal Ilfov SA, prin care se se insusesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie, in baza documentatiei depusa de solicitant.
După primirea avizului de principiu (pozitiv) pentru executarea unui branşament/ racord, este necesară solicitarea emiterii avizului tehnic şi întocmirii proiectului.
Pentru obţinerea avizului definitiv şi a proiectului este necesară depunerea următoarelor documente la Biroul de Avize din cadrul Serviciului Tehnic Apa Ilfov, situat la punctele de lucru locale ale localitatilor aflate in aria de operare Apa Ilfov:
1.Cerere - emitere aviz definitiv de branşare / racordare şi proiect
2.Copie BI/CI / Copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului pentru persoane juridice;
3.Copie Avize de principiu,
4.Proiectul instalaţiei interioare(solicitant persoana juridica , institutie publica etc.) respectiv condominiu(blocuri , ansambluri de locuinte amplasate pe drumuri de servitute) cu viza unui verificator de specialitate atestat.
5.Dovada achitării contravalorii avizul definitiv si a serviciilor de proiectare.
6.Imputernicire persoana juridica.

Descarcă cerere aviz definitiv

 
Important!
Solicitarea avizului definitiv şi a proiectului se face în termenul de valabilitate a avizului de principiu pozitiv (6 luni)!
 
Prin transmiterea proiectului si a avizului definitiv SC Apa Canal Ilfov SA  informează solicitantul în legătură si cu privire la devizul estimativ al lucrării. Devizul estimativ are un termen de valabilitate clar menţionat, în cadrul căruia sunt aplicabile preţurile respective.
 
SC Apa Canal llfov SA are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea avizelor precizate prin certificatul de urbanism, solicitate de proiectant in maxim 10 zile de la depunerea documentatiei complete pentru eliberarea avizului definitiv. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completa, operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, intocmind în acest sens un borderou-tip cu toate documentele necesare eliberării avizului.
 
Avizul se eliberează solicitantului sau unui împuternicit al acestuia, cu prezentarea documentului eliberat în acest scop şi însoţit de copia BI / CI a împuternicitului.
 

4. Execuţia branşamentului de apă/ racordului de canalizare

După parcurgerea primelor două etape obligatorii (obţinerea avizului de principiu, a avizului definitiv de branşare/racordare şi întocmirea proiectului) urmează execuţia lucrării de branşare/racordare.
Există două posibilităţi de execuţie a lucrării de branşare/ racordare:
  1. Cu SC Apa Canal Ilfov SA situatie in care se va semna un contract de execuţie branşament/ racord
  2. Cu altă firmă specializată sau in regie proprie pe baza proiectului pus la dispozitie de SC Apa Canal Ilfov SA.
4.1. Execuţie branşament/ racord cu SC Apa Canal Ilfov SA  
 
Pentru o lucrare de calitate şi o bună funcţionare a branşamentului de apă/ racordului de canalizare, recomandăm parcurgerea tuturor etapelor cu SC Apa Canal Ilfov SA.
 
După primirea avizului definitiv, a proiectului si a devizului estimativ al lucrării, solicitantul incheie un contract de execuţie prin care se mandatează SC Apa Canal Ilfov SA  să execute lucrarea.  
 
Pentru execuţia lucrării cu societatea noastră solicitantul trebuie să achite 50% din valoarea devizului estimativ. Diferenţa de plată a executării lucrărilor se va achita după semnarea recepţiei, pe baza facturii emise. 
 
Obligaţiile SC Apa Canal Ilfov SA  prin încheierea contractului de execuţie sunt următoarele:
 
Să execute lucrările de branşament/ racord în conformitate cu prevederile proiectului, a detaliilor şi a caietului de sarcini, a standardelor şi a prescripţiilor tehnice în vigoare.
Să respecte cerintele stipulate in Autorizatia de constructie.
Să incheie cu  beneficiarul, procesul verbal de recepţie a lucrărilor, punerea în  funcţiune a branşamentului / racordului, sigilarea apometrului / debitmetrului, intocmirea procesului verbal de punere in functiune si a procesului verbal de montare / sigilare a apometrului / debitmetrului.
 
Obligaţiile solicitantului prin încheierea contractului de execuţie sunt următoarele:
 
Să achite la data semnării contractului de execuţie un avans de 50% din valoarea estimată a lucrării de branşament/ racord
Să plătească sumele comunicate la datele sau în termenele stabilite.
Să elibereze amplasamentul lucrării
Să nu împiedice în niciun moment execuţia lucrării
 
Recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului/ racordului 
 
După finalizarea lucrărilor, solicitantul este invitat să participe la efectuarea recepţiei si  punerii în funcţiune a branşamentului/ racordului. 
 
Procurarea şi montarea buclei de măsură in caminul de branşament este realizată exclusiv de SC Apa Canal Ilfov SA  si este inclusa in contractul de executie. 
 
4.2  Execuţie branşament / racord cu altă firmă specializată sau in regie proprie pe baza proiectului pus la dispozitie de SC Apa Canal Ilfov SA
 
După primirea avizului definitiv şi a proiectului, solicitantul isi poate exprima optiunea executiei lucrarii cu o societate de construcţii sau in regie proprie pe baza proiectului pus la dispozitie de SC Apa Canal Ilfov SA.
 
În acest caz, societatea contractata va executa lucrarea şi va reprezenta solicitantul în relaţia cu SC Apa Canal Ilfov  SA pe toată durata efectuării lucrării, inclusiv la recepţia branşamentului / racordului. 
 
Executantul lucrarii are obligativitatea sa solicite prezenţa SC Apa Canal Ilfov SA inainte de  acoperirea lucrării de execuţie branşament / racord, în vederea verificării respectarii proiectului si a  lucrărilor ascunse, precum si la momentul conectarii la reteaua publica, in baza carora se va intocmi un proces verbal de receptie a lucrarii, care sta la baza semnarii contractului de furnizare. 
                                                                                                                               
Daca SC Apa Canal Ilfov SA constata ca nu au fost respectate prevederile proiectului, va solicita remedierea executiei si nu va admite conectarea la sistemele publice de apa si/sau de canalizare si punerea in functiune a bransamentului/racordului.
 
Daca SC Apa Canal Ilfov SA nu a fost solicitată sa verifice lucrarile inaintea acoperirii acestora, va sista procedura de bransare/racordare si nu va admite punerea in functiune a bransamentului/racordului. 
 
Procurarea şi montarea buclei de măsură in caminul de branşament este realizată exclusiv de SC Apa Canal Ilfov SA, în urma achitării contravalorii aferente de catre solicitant sau de catre firma specializata care executa lucrarea.
 
5. Receptia lucrarii, semnarea contractului de furnizare si punerea in functiune a bransamentului / racordului
 
Dupa semnarea procesului verbal de recepţie a executiei bransamentului/ racordului, fara observatii, se semneaza contractul de furnizare.
Dupa semnarea contractului de furnizare se efectueaza punerea în  funcţiune a branşamentului / racordului, sigilarea contorului din bucla de masura, intocmirea procesului verbal de punere in functiune si a procesului verbal de montare / sigilare a apometrului / debitmetrului si devizul post execuţie se semnează pe teren (la adresa branşamentului/ racordului executat).
 
Semnarea procesului verbal de receptie a executiei bransamentului / racordului fara obeservatii, montarea si sigilarea contorului si punerea in functiune a bransamentului /racordului se vor realize, de regula, in aceeasi zi.
 
Contractul de furnizare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare intra in vigoare la data semnarii procesului verbal de punere in functiune a bransamentului / racordului si din acel moment solicitantul devine utilizator al SC Apa-Canal Ilfov SA.