Despre POS Mediu

România – țară membră a Uniunii Europene (UE), s-a angajat pentru a intra în concordanța cu Acquis-ul Comunitar al UE, să îmbunătățească calitatea mediului.

Îndeplinirea angajamentelor asumate de România în procesul de negociere pentru capitolul 22 – Protecția Mediului implică dezvoltarea la scară națională a infrastructurii pentru apă și apă uzată.

Înainte de integrarea României, partea de fonduri necesare pentru investiții în domeniul protecției mediului a fost disponibilă prin programele europene de “preaderare” (PHARE, ISPA, SAMTID, SAPARD, FOPIP).
România, după 1 ianuarie 2007, continuă să primească asistență financiară din partea UE, prin accesarea fondurilor structurale și de coeziune.

Programul Operațional Sectorial „MEDIU” (POS Mediu) este documentul strategic de referință în baza căruia se finanțează din fonduri europene proiecte prioritare de mediu în perioada 2007-2013.
Pentru Axa Prioritară 1 „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” contribuția financiară a Uniunii Europene, prin Fondul de Coeziune (FC), poate ajunge pana la 85% din deficitul de finanțare calculat la nivelul proiectului, cofinanțarea fiind asigurată din bugetul național și local.

Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu și, în același timp, contribuie substanțial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecția mediului.

Prima axă prioritară a POS Mediu vizează unul dintre sectoarele în care necesitățile investiționale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităților din România la infrastructura de apă și apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa, în anumite zone, a facilităților de canalizare și epurare a apelor uzate.

Această axă urmărește totodată îmbunătățirea eficienței serviciilor publice de apă.
În cadrul axei prioritare 1 „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” a fost dezvoltat și proiectul “Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov“.

Beneficiarul acestui proiect,  S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., primește finanțare nerambursabilă pentru valorile eligibile ale investiției în cadrul contractului de finanțare nr. 102834 semnat în data de 22.11.2010 cu Ministerul Mediului și Pădurilor (actualmente Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „MEDIU”.

Proiectul urmărește dispozițiile Programului Operațional Sectorial „MEDIU” și se adresează celor mai mari și mai afectate aglomerări din județul Ilfov. Scopul proiectului este extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de colectare a apelor uzate în Pantelimon, Dobroești, Bragadiru, Cornetu, Domnești, Ciorogârla, Brănești și Cernica, care constau în principal în următoarele măsuri:

- Extinderea și reabilitarea surselor subterane, conductelor de aducțiune (conducte principale) și stațiilor de tratare a apei (stații de clorinare);

- Extinderea și reabilitarea rezervoarelor de apă, stațiilor de pompare, suflantelor, contorizării apei și rețelelor de distribuție;

- Extinderea și reabilitarea sistemelor de colectare a apei uzate și stației de tratare a apei uzate.

Măsurile Proiectului constau din investițiile privind tratarea apei potabile și distribuția către 8 sisteme care furnizează sursa de apă pentru mai multe localități, precum și colectarea și tratarea apelor uzate din 6 aglomerări din județul Ilfov.

Proiectul se adresează localităților care sunt distribuite în 8 sisteme de apă: Pantelimon, Bragadiru, Cornetu, Dobroești, Brănești, Cernica, Ciorogârla și Domnești și 6 aglomerări: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru-Cornetu, Domnești-Ciorogârla, Cernica, Brănești. Aglomerările au fost stabilite luând în considerare tratarea apelor uzate urbane Directiva Consiliului 91/271/CEE.

Obiectivul general al măsurilor de investiție este dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și canalizare din județul Ilfov prin îmbunătățirea calității serviciilor existente și reducerea impactului negativ al descărcărilor de apă uzată conform politicilor și practicilor UE și în contextul Axei Prioritare 1 a POS „MEDIU”.

După implementarea proiectului sunt așteptate următoarele rezultate:
•    Îmbunătățirea ratei de conectare la apă a populației de la 29.35%, în 2010, la 99.43% la finalizarea investițiilor în zona proiectului, respectiv asigurarea accesibilității la apa potabilă în conformitate cu Directiva CE 98/83;
•    Furnizarea sustenabilă a serviciilor de apă și canalizare la tarife accesibile;
•    Creșterea colectării apei uzate de la 28.99% din totalul populației în 2007 la 99.43% la finalizarea investițiilor în zona proiectului;
•    Furnizarea apei de calitate în conformitate cu cerințele Directivei 98/83/CEE;
•    Protecția mediului prin implementarea unei strategii de management sustenabilă, un management al namolului și un management al tratării apei uzate;
•    Îmbunătățirea calității emisarului.
Valoarea totală a proiectului fără TVA este 326.431.438 lei, din care:
•    valoarea eligibilă, conform POS Mediu este de 279.787.507 lei (finanțare nerambursabilă și contribuția financiară a membrilor ADIA de la bugetele locale)
•    valoarea proiectului alta decât cea eligibilă, conform POS Mediu, este de 46.643.931 lei.