Facturare

Facturarea se efectuează lunar în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective consumate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

Prețurile și tarifele practicate sunt avizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C) și aprobate de către Consiliul Local sau de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa – ADIA Ilfov. Modificarea prețurilor și tarifelor va fi adusă la cunoștință utilizatorilor în scris, cu minimun 15 zile înaintea facturării la noul preț.

Factura pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite cel mai tarziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată, potrivit prevederilor legale.

Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întarziere, după cum urmează: penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor, penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței; valoarea totala a penalităților nu poate depăsi cuantumul debitului.