Important

Apă Ilfov își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv și cu prevederile legale în vigoare, în scopul realizării obiectivului de activitate și a îndeplinirii atribuțiilor stabilite în sarcina sa.

Obiectul de activitate al Operatorului Regional este operarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a cărui gestiune i-a fost delegată conform Contractului de Delegare, în aria delegării, respectiv în aria de competență teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - ADIA Ilfov.

Operatorul Regional își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale membre ale Asociației.

Potrivit Actului Constitutiv al Apă Ilfov domeniul principal de activitate îl constituie “captarea, tratarea și distribuția apei.” ( Cod CAEN 3600)


Obiectivele principale sunt:

Obiectivul 1: realizarea conformității cu perioada de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane în județul Ilfov.

Obiectivul 2: realizarea conformității cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004).

Obiectivul 3: îmbunătățirea performanțelor operatorului regional al județului pentru asigurarea viabilității finaciare și operaționale a acestuia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și de canalizare ale județului.


Obiective ale serviciilor conexe:
-    Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la tarife acceptabile/ suportabile;
-    Imbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
-    Imbunătăţirea nivelului gestiunii nămolului pentru staţiile de epurare;
-    Crearea unei structuri moderne şi eficiente de gestiune a apei.
-    Realizarea indicatorilor fizici: - 182,8 km retea de apa, 203 km retea de canal, 3 stații de epurare.
-    Captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane
-    Tratarea apei brute
-    Transportul apei potabile și/sau industriale
-    Distribuția apei potabile și/sau industriale
-    Colectarea, transportul și evecuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare
-    Epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar
-  Colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea functionalității acestora
-    Evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor si a altor deseuri similare
-    Evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților.