Despre noi

Apă Ilfov este, începând cu anul 2009, Operatorul Regional al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Ilfov, prin asocierea a opt localităţi şi Consiliul Judeţean Ilfov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Ilfov.


În prezent, Apă Ilfov este Operator Regional al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în 16 localităţi din Judeţul Ilfov, respectiv Pantelimon, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domneşti, Brăneşti, Cernica, Dobroeşti, Baloteşti, Ciolpani, Glina, Tunari, Mogoșoaia, Măgurele, Jilava și Clinceni.


Operatorul este constituit sub forma unei societăți comerciale, cu capital integral de stat, provenit din bugetul Unităților Administrativ Teritoriale membre ADIA – Ilfov.

Compania are rolul de a asigura, atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități aferente acestora, cât și de a implementa programe de investiții publice de interes regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din judeţul Ilfov.


În calitate de Operator Regional al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, Apă-Canal Ilfov S.A. pune accent pe îmbunătățirea infrastructurii de mediu  reprezentată de infrastructura publică de alimentare cu apă și canalizare: stații de tratare, aducțiuni, rețele de distribuție a apei potabile, stații de pompare, branşamente la consumatori, rețele de canalizare, stații de pompare ape uzate, racorduri la consumatori, stații de epurare ape uzate - proiectate şi construite conform cerinţelor de calitate impuse de Uniunea Europeană.  

În perioada 2011 – 2015, Operatorul Regional Apă Ilfov a implementat proiectul de investiții „Reabilitarea şi Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă şi  de Canalizare în Județul Ilfov", proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU Axa Prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

În perioada 2014-2020, Apă Ilfov va implementa Programul Operațional Infrastructură Mare, proiect ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi rurale până în 2018 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă și apă uzată.

Prin implementarea proiectelor de investiții, Operatorul Regional Apă Ilfov a deschis drumul unor parteneriate durabile în plan regional și va oferi locuitorilor ilfoveni accesul neîngrădit la un sistem fiabil și eficient, care va respecta indicatorii de performanță impuşi de normele comunitare în domeniu.

Avem convingerea că investițiile realizate în scopul reabilitării și modernizării infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Ilfov reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului, creșterea nivelului de trai, îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și ale standardelor de mediu, vizându-se, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

 

 

Misiune. Viziune.Valori


Grijă pentru apă. Respect pentru tine!


Furnizarea şi asigurarea continuităţii unor servicii de calitate pentru un număr cât mai mare de locuitori, care să corespundă cerințelor Uniunii Europene.


Orientare către client. Orientare deschisă către client prin construirea unor relații eficiente, oferirea unor servicii de calitate, cât şi prin urmărirea feedback-ului clienților pentru îmbunătățirea serviciilor.


Angajament responsabil. Membrii echipei Apă Ilfov sunt devotați în ceea ce privește angajamentul față de clienți și tocmai datorită acestui lucru, în cursul pregătirii strategiilor, produselor și serviciilor, obiectivul nostru exclusiv este îndeplinirea nevoilor şi a cerinţelor clienţilor noştri.


Dezvoltare durabilă. “Este cea care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile lor nevoi”. 

 

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, vor deveni aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - în continuare „GDPR”). GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene și înlocuiește Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

Acest regulament vă privește și pe dvs. deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, astfel încât vă rugăm să citiți acest mesaj până la final pentru a putea lua acum o decizie informată în ceea ce privește notificările și comunicările viitoare dintre SC APĂ CANAL ILFOV S.A  (denumită în continuare „ APĂ ILFOV”) și dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental al omului, prevăzut în art. 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 16 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

APĂ ILFOV cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Din acest motiv, este important pentru noi, în calitate de operator de date cu caracter personal, să vă furnizam, într-o manieră integrată și practică, informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate.  

Care sunt noile prevederi ale GDPR?

 • dreptul de a fi uitat – aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare); de asemenea, puteți solicita ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor - există mai multă libertate de alegere; se poate opta pentru transmiterea de date la un alt partener;
 • prevederi specifice referitoare la minori; APĂ ILFOV nu urmărește în activitățile sale prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor; orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii.

Ce date cu caracter personal deținem?

Apă Ilfov deține următoarele date personale pe care ni le-ați furnizat cu ocazia încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de apă și de canalizare: nume, prenume, domiciliu, adresă de corespondență, CNP, serie și număr act de identitate, număr telefon, adresă de e-mail, semnătură.

Scopul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • derularea relațiilor contractuale în vederea prestării serviciilorde apă și/sau de canalizare. transmiterea diferitelor informări legate de activitatea dvs. ca utilizator al serviciului de apă și/sau canalizare.
 • întocmirea facturilor fiscale,
 • prelucrarea în condițiile solicitărilor autorităților statului, conform legislației în vigoare.

 

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție, cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

De asemenea, vă informăm că APĂ ILFOV poate să dețină filmări în care să apăreți și dumneavoastră, din incinta punctelor de lucru ale societății, utilizarea sistemului video fiind necesară în special în vederea controlului de securitate şi pază scopul fiind doar de securitate atat a angajatilor, cat si a clientilorAPĂ ILFOV. Subliniem că acestă activitate este necesară întrucât ale mijloacele convenţionale care pot fi aplicate sunt considerabil mai puţin eficiente în realizarea obiectivelor menţionate, conform analizei de risc efectuată la fiecare punct de lucru al societății.

 

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date personale?

 • 6 alin. 1 lit. b) din GDPR: „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” și/sau
 • 6 alin. 1 lit. c) din GDPR: „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” incluzând, dar fără a ne limita la prevederile: Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ANRSC nr. 90 din 20 martie 2007, pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; Ordinului ANRSC nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobareaRegulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, și/sau
 • 6 alin. 1 lit. f) din GDPR: „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator” și/sau
 • 9 alin. (2) lit. j) din GDPR: „prelucrarea este necesară (...) în scopuri de cercetare științifică (...), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern”.

 

Care este termenul de prelucrare a acestor date personale?

Subliniem că toate aceste date personale ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Având în vedere importanța lor și necesitatea constituirii evidențelor utilizatorilor serviciilor de apă și/sau canalizare, aceste date vor fi stocate pe perioadă nedeterminată.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Apa Ilfov poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • furnizorilor cu care a încheiat contracte de prestări servicii specifice pentru buna funcționare a sistemelor informatice.
 • furnizorilor cu care a încheiat contracte de prestări servicii specifice pentru efectuarea unor servicii in interesul operatorului (incluzând, dar fără a ne limita la societăți de avocatură, societăți de recuperare a creanțelor, executori judecătorești etc. )
 • anumitor autorități publice (incluzând, dar fără a ne limita la: poliție, instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ce drepturi aveți?

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de GDPR: 

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de GDPR pentru persoana vizată şi condițiile în care pot fi exercitate;
 • Dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • Dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment din motive întemeiate şi legitime legate de situații particulare, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obține retragerea, anularea sau evaluarea oricărei decizii, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră, adoptate inclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal efectuate prin mijloace automate;
 • Dreptul de a contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, cu o notificare, la adresa electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere- Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: pentru apărarea drepturilor garantate de GDPR şi pe care le considerați a fi fost încălcate de către APĂ ILFOV.

Vă semnalăm totodată faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre GDPR și drepturile dumneavoastră, o puteți face accesând site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.

De asemenea, vă informăm că APĂ ILFOVnu promovează SPAM-ul, iar orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date, a instituției noastre.

În speranța că toate aceste informații v-au fost de folos, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații suplimentare pe care le-ați considera de cuviință.

 

 Cu stima,

OFIȚERUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONALDIN CADRUL APĂ ILFOV

DIANA POGOR